top of page
Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhoud van deze website, kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in staan. Praktijk Sandra Swart kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, en behoudt het recht voor om de in deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

De geboden informatie op deze website, een behandeling of een consult kunnen een mooie aanvulling zijn op een reguliere behandeling, maar zijn echter geen vervanging voor een consult of behandeling bij arts of specialist, en mogen u er niet van weerhouden om uw eigen huisarts of specialist te raadplegen. U behoudt in deze dan ook altijd uw eigen verantwoordelijkheid. Bij opmerkingen, klachten, of bij het constateren van content dat inbreuk maakt op wettelijke bepalingen, of dat inbreuk maakt op rechten van derden, vraag ik u deze te melden bij: info@praktijksandraswart.nl

Privacyverklaring

Door het maken van een afspraak met Praktijk Sandra Swart verstrekt u persoonsgegevens en wordt er door u toestemming verleend voor opslag en gebruik binnen de Praktijk Sandra Swart van de verkregen persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het doel van het verwerken van deze persoonsgegevens: Het afhandelen van uw betaling, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Sandra Swart te kunnen uitvoeren, u te informeren over wijzigingen van diensten, het verzenden van eventuele nieuwsbrief.


Praktijk Sandra Swart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar, zoals de voorgeschreven bewaartermijn van de administratie, waarin de informatie zich bevindt. Praktijk Sandra Swart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Praktijk Sandra Swart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mailadres: 
info@praktijksandraswart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, is het nodig bij bovenstaand verzoek om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Sandra Swart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Praktijk Sandra Swart respecteert de privacy van iedere cliënt, en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld.
Praktijk Sandra Swart acht zich echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via virussen of andere onrechtmatige programma’s, bestanden of middelen, of enig ander gevolg van het aan ons ter beschikking stellen van gegevens. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.


Praktijk Sandra Swart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e- mailadres: info@praktijksandraswart.nl

 

Contactgegevens:
Het Voert 3B, 1613 KL Grootebroek 
Telefoonnummer: 06 - 25 41 16 20

Praktijk Sandra Swart, wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


De website van Praktijk Sandra Swart maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Wanneer u onze pagina bezoekt om informatie tot u te nemen blijft u bij ons onbekend.

 

Copyright 2020 Praktijk Sandra Swart Medium/Magnetiseur ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

 


 

bottom of page